Saksnummer: 32/2019

Løpenummer: AR-2020-26

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

1. KS
2. Ålesund kommune
3. Orkland kommune
4. Heim kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Felles hovedforhandling med sak 31/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner. Det ble avsagt kjennelse om partshjelp i saken - AR-2020-17

Dommere: Wahl, Sundet, Hotvedt, Johansen, Bäckstrøm, Hanasand, Larsen Forsterket rett: Jarbo, Anthonsen, Aukner

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.11.20

Sammendrag: Saken gjaldt spørsmål om det var tariffstridig at det ved sammenslåing av kommuner ble besluttet å øke arbeidstiden for ansatte i kontoradministrasjonen som før sammenslåingen hadde ordinær ukentlig arbeidstid under 37,5 timer. I forbindelse med sammenslåing til de nye kommunene Orkdal, Heim og Ålesund, ble det klart at ansatte i kontoradministrasjonen i flere av de tidligere kommunene hadde hatt ordinær ukentlig arbeidstid under 37,5 timer per uke. Hovedtariffavtalen for KS punkt 4.2 bestemmer at ordinær arbeidstid ikke skal overstige 37,5 timer per uke, mens punkt 4.2.1 bestemmer at kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder i den enkelte kommune, men ikke ut over hva som følger av punkt 4.2. Arbeidsretten kom på grunnlag av bestemmelsens ordlyd, historikk og relevant praksis til at punkt 4.2.1 gjaldt ved kommunesammenslåinger slik at de nye kommunene ikke ensidig kunne beslutte at ordinær ukentlig arbeidstid for kontoradministrasjonen skulle økes til 37,5 timer. Merknader om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse. Krav om dom for at KS hadde opptrådt tariffstridig ved å veilede kommunene til å øke arbeidstiden førte ikke frem. På den bakgrunn var det heller ikke grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Saken ble behandlet sammen med sak nr. 31/2019.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-26 - sak 32-2019
AR-2020-17 Kjennelse - partshjelp

Gå tilbake