Saksnummer: 32/2020

Løpenummer: AR-2021-15 / AR-2021-23

YS med Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor AS 3. Svalbard Lufthavn AS 4. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tolkning av pensjonsbestemmelsene i Avinorkonsernet.

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Johansen, Løvland, Giæver, Steinfeldt-Reisse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.06.21

Sammendrag: Pensjon – kompensasjon og rett til valg ved overgang fra offentlig tjenestepensjon til innskuddspensjon. Rettslig interesse. Passivitet. I overenskomst mellom Spekter og YS Spekter i Avinor, regulerer § 17 i B-delene mellom Delta Luftfart og Avinor AS/Svalbard Lufthavn AS og Delta Luftfart og Avinor Flysikring AS overgang fra offentlig tjenestepensjon i Statens pensjonskasse (SPK) til privat innskuddspensjon. Tvisten gjaldt rett til kompensasjon for ansatte som måtte eller ønsket å gå fra ytelsesbasert pensjon i SPK til privat innskuddspensjon. Arbeidsrettens flertall ga YS/Delta Luftfart medhold i at kompensasjonsbestemmelsen var slik å forstå at kompensasjonen skulle beregnes på grunnlag av differansen av forventet pensjonsytelse fra de to ordningene. Spekter og Avinor ble ikke hørt med at beregningen skulle skje ved en sammenligning av den såkalte arbeidsgiverfinansierte pensjonen, dvs. pensjonsytelsen fratrukket de ansattes egenandel. En anførsel om at kompensasjonsberegningen var basert på en samlet vurdering og at et enkelt element ikke kan tas ut, førte heller ikke frem. Tvisten gjaldt også om det var adgang til å velge å bli i den lukkede pensjonsordningen i SPK når ansatte ble overført til Avinor Flysikring AS fra andre deler av Avinor-konsernet. Den lukkede SPK-ordningen i Avinor Flysikring gjaldt bare ansatte eldre enn 53 år per 1. januar 2019, mens det for øvrige deler av Avinor-konsernet ikke gjaldt noen slik aldersbegrensning. Ved overgang mellom selskapene i Avinor, bestemmer overenskomsten at ansatte som har valgt å bli i SPK kan velge å inngå i en «tilsvarende lukket ordning i det mottakende selskap». Basert på en klar ordlyd, kom Arbeidsretten til at ordningen i Avinor Flysikring AS ikke kunne anses som en «tilsvarende lukket ordning» som den de ansatte fra øvrige deler av konsernet var del av. Anførsler om manglende rettslig interesse og passivitet førte ikke frem.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-15 - sak 32-2020 - kjennelse
AR-2021-23 - sak 32-2020

Gå tilbake